Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. augusta 2005

Lebo zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha. Nás dnes ako veriacich neprekvapuje Ježišovo uzdravenie chorého z malomocenstva, veď to poznáme. Nielen každú nedeľu, ale denne osobne modlitebným a vnímavým spôsobom nanovo prijímame posolstvo Evanjelia. Ale aké možnosti mal ten malomocný?! Dá sa predpokladať, že o Ježišovi z Nazaretu niečo počul, keď chodil po Galilei, učil a uzdravoval neduhy. A to mu stačilo. Potvrdzuje to pokľaknutie pred Ježišom, čo bol veľmi srdečný prejav, úcta, hold pred vyslovením prosby ”keby si chcel”. Pán Ježiš v tom nepočul pochybnosti, ale oddanie sa do Jeho vôle, a preto odpovedá: ”chcem, buď čistý”! Sme evanjelickí kresťania, a preto radostní a radosť prejavujúci na kolenách, či v stoje, sede v chvíľach modlitebného hovoru, každý s mojím 164 a naším Pánom. Oslavujeme Ho, prosíme o pomoc, ďakujeme za dar viery, za nádej pri pohľade do budúcnosti, lebo vieme, čo nás v nej čaká! Odvážne veríme! Odvážne ver, milý čitateľ. Na odvahu viery odpovedá Pán, a my Ho počúvame, a tak viera mocnie a mocnie a srdce vyznáva: Buď vôľa Tvoja, Otče náš nebeský! Každý deň, až príde ďalšia nedeľa a v nej spoločné ďakovanie v bohoslužobnom zhromaždení, končené prosbou k Tomu, ktorý nás chce požehnať: