Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. augusta 2005

Hospodin, váš Boh, pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu. Neprečísloval prikázania. Niektorí myslitelia hovoria o náboženskom hriechu. Mienia tým prispôsobovanie si ciest Božích príkazov podľa vlastnej predstavy, podľa toho, čo je okamžite výhodnejšie. Náboženským hriechom je, keď Božím prikázaniam dávame iné ”čísla”, keď posúvame - odsúvame ich dôležitosť. 3. Božie prikázanie o svätení sviatočného dňa nejeden náš súčasník ”prečísloval” na prikázanie číslo 365: stačí svätiť Štedrý večer a ”Ježiško je vybavený...”. Alebo 6. Božie prikázanie je dnes prečíslované – odsunuté na prikázanie číslo 1200. Všelijako vyzerajú partnerské vzťahy – aj v cirkvi. I tam sa (usudzujúc z praxe) deje, že Božie prikázania dostávajú iné ”čísla” – v zmysle: To, čo Pán Boh hovorí, netreba brať príliš vážne, je to až na 365., či na 1200. mieste v poradí toho, čo je v žití dôležité... Daniel, čo i len na 30 dní (v. 8.a 13) odmieta ”prečíslovať” 1. Božie prikázanie: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Modlitba k Hospodinovi nie je bižutériou jeho viery, ale vskutku dýchaním jeho duše. Žiť bez modlitby je pre neho otázkou života a smrti. Ak sa napriek intrigám a utrpeniu končí Danielov príbeh dobre, je to preto, lebo Daniel mal dobrý vzťah s Bohom. Aj nám ho Pán Boh ponúka. Životný príbeh Ježiša Krista i Daniela potvrdzujú, že Pán Boh neponechá v záhube tých, ktorí Ho neodsunuli z 1. miesta, ktorí si Božie prikázania neprečíslovali. Aj po najväčšom kríži svitá ráno Božej záchrany. To, čo ľudia nevedia zmeniť (v. 13.16b.18b), Hospodin zmeniť dokáže. Len sa nepokúšajme zmeniť, prečíslovávať Božie prikázania.