Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. septembra 2005

Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Základy zvládnuteľné aj bez kalkulačky. Pre rozličné sekty sa čísla v Knihe Daniel stali podnetom k výpočtom udalostí dôb minulých i budúcich, najmä konca vekov. Ježiš nás pred takouto matematikou varuje (čítaj Mt 24,36; Sk 1,7). Keby sme všetko vedeli, už by nebolo potrebné veriť. A to je, kým žijeme na zemi, nutné (Žid 11,6a). Čítať Bibliu s úžitkom môžeme aj bez kalkulačky, nie však bez viery. Základná Božia matematika je zrozumiteľná všetkým. Znamená učiť sa tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali (Ž 90,12; k múdrosti pozri Ž 111,10). S týmto počítaním Daniel neprestal. Rátal s bázňou pred Bohom – aj v mladosti i v starobe, vo vysokých postoch i v ponížení. Hoci sa modlieval vo svojom dome (6,11; por. Mt 6,56), čiže nevystavoval svoju vieru na obdiv, predsa bola všeobecne známa. Svietila i v pohanskom prostredí jasne ako hviezda v temnote (F 2,15). Toto svetlo nevyhasí ani časná smrť (v. 3). Písmo však bez zastierania hovorí aj o hanbe a večnom zavrhnutí pre tých, ktorí kalkulovali so všeličím, ale na základné Božie ”počty” – danielovskú múdrosť, ktorá platí pred Bohom (v. 3; por. Pr9,10), zabudli. Pán Boh od nás nežiada vysokú matematiku. Hľadá pri nás múdrosť, ktorú ochotne daruje tým, čo o ňu stoja (Jk 1,5). Očakáva, že budeme privádzať ľudí k spravodlivosti (v. 3b; por. 1K 1,30).