Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. septembra 2005

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás. Boh používa naše ruky. Posledné historické knihy Starej zmluvy sú plné mien. Ezdráš i Nehemiáš zaznačili celé zoznamy spolupracovníkov, robotníkov, majstrov i nepriateľov stavieb, ktorých opravu opisujú. Aj v základoch alebo vo vežiach našich kostolov a modlitební je zvykom uchovávať zoznamy brigádnikov, cirkevných zborových funkcionárov, ktorí sa pričinili o ich výstavbu alebo opravu. Niekedy sa nám tieto symbolické úkony, ukladania listín a ich objavovanie zdajú byť zbytočné, malicherné. Pomáhajú nám však uvedomiť si, že žiaden z kostolov nenarástol zo zeme sám od seba. Každý jeden museli postaviť a zaplatiť konkrétni ľudia. Boli to ľudia, ktorým záležalo na tom, aby uprostred svojich vlastných domov mali dom zasvätený Bohu, kde sa im spoločne zvestuje Božie slovo. Ktorý kostol nesie vo svojich základoch alebo veži naše meno, meno nášho príbuzného z rodiny? Kde sme sa my sami pričinili o to, aby sme spolu s druhými mali kde počúvať zvesť o milosti v mene Ježiša Krista? Spomeňme si medzi časom i na zbierku, ktorú sme v cirkvi robili na stavbu kostola v africkom Malawi. Nezabudnime na modlitbu za požehnanie tohto misijného diela.