Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. septembra 2005

Hospodin odpovedal Jóbovi: ...Kde si bol, keď som kládol základy zeme ...Vtedy som povedal: Až potiaľ môžeš ísť, a nie ďalej, tu sa zlomí pýcha tvojich vĺn. “Hospodinove skutky lásky neprestávajú”. Je krásne a až prekvapivé, keď o tom, ako ono pôsobí všade okolo nás. Za to, čo sme sa dnes pekného dozvedeli o Božej práci medzi nami oslavujme Jeho sväté meno. uprostred Jeremiášovho náreku nad zničeným Jeruzalemom a celým Izraelom čítame slová neochvejnej viery: “Hospodinove skutky lásky neprestávajú”. Kiež by sme si vždy zachovali takúto jasnú istotu našej viery. Naša situácia nie je až taká tragická ako prorokova. Máme veľa možností, ako sa presvedčiť o pravde prorokovho slova. Ak teda niekedy je vo vašej duši veľmi temno, smutno, zdvihnite hlavu a hľadajte iného veriaceho, kresťana, spoločenstvo veriacich. Na koľkých miestach Pán Boh dodnes aj medzi nami dáva rásť skutkom svojej lásky. V nedeľu zvykneme počúvať rozhlasové služby Božie, sledujeme televízne relácie o cirkevnom živote, prečítame si cirkevnú tlač kúpenú po službách Božích – tam všade je veľa svedectiev o Božej láske, ktorá sa v mene Ježiša Krista dodnes presadzuje medzi nami. Nebuďme jej prekážkou, ale sprostredkovateľmi. Nechajme sa potešiť aj v tento deň zvesťou Božieho slova, ale aj zvesťami