Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. septembra 2005

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno! Pôsobením pohanov, potláčaním kresťanstva, prenasledovaním, v mnohých cirkevných zboroch spustli nielen chrámy, ale i celý náboženský duchovný život. Tí starší, poznajúc zašlú slávu, si neraz len povzdychnú. Kde sú tie časy? To už ani nie je pravda! Hospodin je však mocnejší, ako ktorýkoľvek nepriateľ a v Jeho silách je urobiť aj nemožné. I tam, kde naše oči už nevidia žiadnu nádej, žiadnu budúcnosť, On pôsobí a aj na ruinách, troskách, dokáže vybudovať nové veci. Len nesmieme upadať do zúfalstva, ale sa spoliehať na Neho. Boh nás volá, aby sme povstávali zo svojej biedy, hriešnosti, slabosti a posilňovali sa istotou, že On je s nami. Neopustí nás, pomôže, podoprie a Jeho sláva naplní nielen chrámy, ale i celú zem. Aj nás si vyvolil v Kristovi. Povolal si nás za svoje dietky, sme v Jeho rukách a môžeme ku Nemu volať vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Aj keď neraz na nás dopustí, tých, čo sa ku Nemu utiekajú a v dôvere sa na Neho spoliehajú, nikdy neopustí a naša námaha nebude márna v Pánu.