Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. septembra 2005

Oklamať Ho (Boha) chcete, ako klamete človeka? Izraelci prežívali ťažké chvíle v zajatí, ďaleko od svojej krajiny, ale i doma v rozvalinách, v spustošenom svätom meste. Bol to trest za ich hriechy, za ich neveru a neposlušnosť. Boh je predovšetkým láskavým Otcom, stará sa o nás, ale aj Jeho trpezlivosť má svoje hranice. Izraelský národ odmietol poslušnosť Bohu, vysmievali sa prorokom, ktorí ich varovali pred Božím hnevom. Svojou neposlušnosťou, prestupovaním prikázaní si na seba privodili Boží hnev. Keď nám je ťažko a uvedomujeme si, že sme sa previnili voči Bohu, hľadáme pomoc, východisko zo svojej zlej situácie a vtedy v modlitbách voláme ku Nemu. Dúfame v Jeho milosť a vernosť. Lebo Boh je verný. Nechce, aby človek - hriešnik zahynul, ale aby sa obrátil a večne žil. To dokázal, keď bol ochotný pre nás nehodných obetovať to najdrahšie, čo mal. Svojho jediného Syna. Našou odpoveďou na túto veľkú lásku má byť bázeň a láska. Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, žiť v poslušnosti Jemu, plniť Jeho prikázania, a tak byť Jeho služobníkmi, veď sme boli draho vykúpení krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista.