Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. októbra 2005

Ako by som mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu? Zbavená svojej nemoci. Pán Ježiš uzdravil ženu, ktorá bola dlhé roky zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Uzdravil ju bez toho, aby o to prosila, bez toho, aby osvedčila svoju vieru. Urobil tak preto, lebo Ho k tomu viedla láska, a keď ju pomenoval dcérou Abrahámovou, vedel, že má vieru, ktorá ju privádzala do synagógy. A istotne videl do jej srdca, ktoré v sviatočnom zhromaždení hľadá útechu a posilu k neseniu kríža, ktorý ju tlačil. Vôbec tým nenarušil posvätnosť soboty, veď toto nebol jediný prípad, keď Ježiš uzdravil vo sviatočný deň. On je Pánom soboty a On vie, že dobre možno robiť aj vo sviatočný deň (Mt 12,8; Mk 3,4). Jeho protivníci sa zahanbili, uzdravená žena však oslavovala Boha a celý zástup sa radoval z veľkých skutkov, ktoré Pán konal. Keď prichádzame do bohoslužobného zhromaždenia, aby sme tam v slove Božom a v modlitbe hľadali útechu a posilu k neseniu kríža, ktorý nás tlačí, On vidí, či to robíme ako duchovní potomci Abraháma, otca viery. A vtedy pomôže. Ba práve vtedy pomôže, aby sme sa zhrbení narovnali a oslavovali Boha, či už nás tlačí telesný alebo duchovný kríž, či bremeno hriechov. ”Boh pozná pomoci vhodný čas, čo treba nám, On dobre vie” kedykoľvek, v ktorýkoľvek deň. On tak pomohol a pomôže aj cirkvi, aby sa v svojich skúškach radovala a oslavovala Boha, aby sa protivníci zahanbili a verní radovali.