Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. októbra 2005

Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci! Aby všetko vyrástlo, aby všetko nakyslo. V Ježišovi Kristovi sa priblížilo kráľovstvo nebeské, kráľovstvo Božie. Je tu, medzi nami. A predsa sa každodenne modlíme v modlitbe Pánovej: ”Otče náš … príď kráľovstvo Tvoje”. Ono prichádza, ako hovorí Luther, aj bez nášho modlenia. Ono je Božím darom, darom Božej lásky a milosti. Ono rastie navonok. Z horčičného zrna vyrástol strom. Rastie navonok, nepozná hraníc, nepozná ani národnostné, ani spoločenské prekážky. Ono rastie vnútorne tak, ako málo kvasu prenikne celým cestom. Ono rastie vo svete či už počtom, alebo vnútornou silou, duchovne. Šíri sa po celom svete a všade prináša zmenu k lepšiemu, tvorí nový život pôsobením Ducha Svätého. Isteže máme z toho radosť. Bolí nás však, ak aj medzi nami sú mnohí, ktorí žijú mimo neho, ku ktorým ono neprichádza pre tvrdosť srdca mnohých. A ako je to s nami? Prišlo ono aj k nám, aj do našich rodín, aj do našich sŕdc? Snažíme sa o to, aby patrili do neho aj naši najbližší, aj naše deti, naše vnúčatá? Prosme za našich potomkov každodenne, aby rástli nielen telesne, ale aj duchovne, prosme každodenne za seba, aby sme všetci verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v nášho Pána Ježiša Krista (Ef 4,15), aby sme boli skrz naskrz Duchom Svätým posvätení (1Tes 5,23).