Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. októbra 2005

Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného. Boh dáva všetko potrebné pre život. Uvedomujeme si to? Zaujíma On prvoradé miesto v našom živote? V tomto mesiaci zhromažďujeme posledné úrody zeme. V tomto mesiaci v našich cirkevných zboroch býva poďakovanie za úrody zeme. Je to úprimná vďaka, či len akási tradícia? Nemyslíme si, že tu ide len o ovocie ľudskej práce? Keď po skončení potopy sveta vytvoril Boh nové podmienky pre život, Nóach si to plne uvedomil a v prvom rade postavil oltár a priniesol obeť vďaky Hospodinovi. A Jeho milosť neprestáva, ona sa stále obnovuje aj v tom poriadku, ktorým On stále otvára svoju štedrú ruku a všetko živé sýti podľa ľúbosti (Ž 145,16). A aj keď ľudské zmýšľanie je stále zlé, aj keď by si ľudstvo zaslúžilo podobný trest, ako bola kedysi potopa, Boh je verný svojmu zasľúbeniu, ”nebudem už pre človeka preklínať zem”. Uvedomme si to každý deň, že všetky podmienky pre život na zemi sú darom nebeského Otca, ktorý vie, čo potrebujeme. V tomto období zhromažďovania úrod zeme prinášajme Mu obete vďačných sŕdc. Boh zacíti ich príjemnú vôňu, keď budeme čím horlivejšie hľadať kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť. Za všetko ďakujme, lebo to je Božia vôľa pri nás v Kristovi Ježišovi (1Tes 5,18).