Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. októbra 2005

Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Ide o viac ako o sobotu, ide o záchranu človeka. Uzdravenie vodnateľného človeka v sobotu je symbolickým činom. Pán Ježiš ukázal strážcom zákona, že sobota bola určená pre človeka a nie človek pre sobotu. Pri stvorení bol človek uvedený do siedmeho dňa, do Božieho odpočinku, aby naveky zotrval v Božej blízkosti. Hriech narušil spoločenstvo s Bohom, je odstredivou silou, ktorá každého človeka ženie preč od Boha. Božia milosť, zjavená v Ježišovi Kristovi pôsobí dostredivo, navracia človeka tam, odkiaľ vypadol. Pán zasiahol do môjho života, podobne ako do života vodnateľného človeka, prerušil zákon smrti a nastolil zákon života. Kto je v Kristu, je novým stvorením, staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové (2K 5,17). Deň odpočinku – sabat – zachovávame nie preto, že je to zákon, ale že je to milosť, lebo je nám umožnené obnovovať a upevňovať spoločenstvo s Pánom Bohom cez slovo Božie doma i v cirkvi mocou Ducha Svätého. Veriaci človek sa teší na deň odpočinku, lebo smie prerušiť všednosť a prijímať posvätenie, môže vystúpiť z nížiny na vrch Božej slávy. Uzdravený človek smel odteraz vstupovať do chrámu, smel vyznávať, že Ježiš ho uzdravil, že pre neho sa tento sobotný deň stal požehnaným a pamätným preto, že sa ho dotkol Pán Ježiš. Ak máš aj ty, milý čitateľ, osobnú skúsenosť s Pánom Ježišom, ak zmenil aj tvoj život, potom je dôvod radovať sa a ďakovať Mu každý deň.