Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. októbra 2005

Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť. Buď – alebo. Pán Ježiš pozná len dva spôsoby, dve cesty života. Prvý je milovanie Boha, druhý milovanie mamony. V obidvoch ide o vzťah, o vernosť. Milovanie Boha sa nemusí nutne prejaviť dĺžkou modlitieb (L 18,11-12), účasťou na náboženských obradoch či náboženských akciách (Mt 7,22-23). Skôr sa prejavuje ovocím Ducha, ako sú láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť (G 5,22-23), či v hlbokom humanizme podľa Mt 25,34-46. Milovanie mamony sa tiež nemusí nutne prejaviť v množstve majetku. Majetok sa stáva mamonou v tej chvíli, keď ho začnete milovať viac, ako Boha. Keď si ho postavíte za cieľ a zmysel života, keď sa vám začne zdať dôležitejšie ako modlitba (L 18,18-24; 16,19nn). Nie peniaze sú mamonou, ale milovanie peňazí (L 16,14; 1Tim 6,10). Ide o vzťah, vernosť. Aj chudobný môže byť mamonár, aj bohatý môže byť milovník Boha. I keď obyčajne skôr chudoba privedie k Bohu a bohatstvo sa rýchlo môže stať mamonou. Milovníci peňazí sa často posmievajú zbožným. Peňažníctvo sa zdá byť vo svete dôležitejšie ako modlitby. Ježiš však odpovedá jednoznačne: „Boh pozná vaše srdcia.“ A rozhodujúce je to, čo Boh považuje za dôležité. Nedajme sa pomýliť na ceste pobožnosti ani dnes (1Tim 6,6).