Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. októbra 2005

V posledných dňoch ... národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú... Jediným spoľahlivým spojením s Božím svetom je slovo Písma. Ono je oslovením z tej druhej strany. Všetky ostatné spôsoby sú len ľudské pokusy. Kto neverí Slovu života, toho nepresvedčia nijaké argumenty ani spôsoby. Prečo? Lebo Boh to tak rozhodol vtedy, keď človek odmietol Jeho lásku (1K 1,21). Už v Starej zmluve sa ozýva ľudská túžba: „Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil...“ (Iz 64,1, resp. 63,19; Ž 144,5). „Keby sa Hospodin ukázal, urobil nejaký zázrak. Potom by uverili aj neveriaci.“ Podobne vykrikovali aj zákonníci a veľkňazi pod krížom nášho Pána a Spasiteľa: „...nech zostúpi z kríža a uveríme v Neho!“ Mnoho podobných hlasov sa ozýva aj dnes: „Keby sa Boh zjavil, keby sa ukázal, urobil niečo zvláštne, vtedy by uverili aj neverci. Prečo nepomôže našej nevere?“ Príbeh o boháčovi a Lazarovi naznačuje odpoveď. Viera nie je o dôkazoch, ale o vzťahu lásky. Nie je o tom, či Boh existuje, ale či máš k Nemu vzťah. Či Ho prijímaš, alebo odmietaš?! Buď máš lásku v srdci, alebo nemáš. Buď miluješ svojho Boha, alebo nie. Boh v Ježišovi presviedča ľudí láskou. Nijaké iné dôkazy nepodáva. Pretože nijaké iné dôkazy človeku nepomôžu nájsť cestu k Nemu. Pretože nijaké iné dôkazy neexistujú. Kto sa pýta, či Boh existuje a hľadá dôkazy, ten položil nesprávnu otázku. Obidve strany sú na tom totiž rovnako: nemajú nijaké dôkazy. Je to len márnenie času. Jediná dobrá otázka je Ježišovo: Či ma miluješ? (J 21,15nn). Ako Mu odpovieš dnes? Z Jeho strany je odpoveď jasná: odpovedal Ti z kríža.