Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. októbra 2005

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočište v mene Hospodinovom. Za čo sa modlíme? Určite za rôzne veci a to je dobre. Niektoré z modlitieb sú však zvlášť dôležité. Táto apoštolova sa dostala až do Biblie, aby sme sa z nej poučili a aby sme ju nasledovali. Všimnime si, že Pavel neprosí o zdravie, dobré zamestnanie, či bohatú úrodu, ale o to, aby kresťania ”chodili hodní Pána” v múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby poznali Božiu vôľu. Dá sa povedať, že prosí, aby sme hľadali Božie kráľovstvo. Znamená to, že zatláča pozemské veci do úzadia? Ani nie, len pozná nebeského Otca, ktorý zasľúbil, že keď budeme hľadať Božie kráľovstvo, tamto nám bude pridané (Lk 29-31). To nemusí znamenať, že anjel prinesie na náš stôl mannu, pretože takéto zázraky sa stávajú iba niekoľkokrát v histórii. Boh vie zasiahnuť do života mocne, ale pritom ticho, aby to vnímali len tí, čo majú oživený zrak viery. Hľadať Božie kráľovstvo, znamená aj šíriť okolo seba lásku. Človeka, ktorý rozosieva šťastie, nevyženú tí, ktorým pomohol žiť v spoločenstve plnom radosti a postarajú sa oňho. Aj my sa preto modlime za svojich bratov a sestry, aby boli plní Ducha Svätého, aby prinášali Jeho úrodu, lebo to zmení aj ich život k lepšiemu. Na druhej strane vieme, že pozemské dary máme dávať do úzadia. Nemá nám byť ľúto obetovať peniaze, voľný čas, či dokonca kus života, aby bol niekto zachránený pre večnosť. Človeku, ktorý sám prijal nádheru spasenia, to vlastne nie je obeť, ale radosť. Ku koncu našej kapitoly si prečítame: ”Teraz radujem sa vo (svojich) utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev”.