Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. októbra 2005

Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku. Čo podľa vás robí kresťana kresťanom? Jednou zo základných charakteristík je prijatie viery v jeho vnútri, ale aj jej vonkajšie vyznávanie, čiže zvestovanie. Ak uveríme v Ježiša Krista a prijmeme ho za svojho Spasiteľa, stávame sa synmi a dcérami Božími a vieme, že nám náš nebeský Otec zasľúbil dedičstvo. Pán nám sľúbil, že toto dedičstvo rozdelí medzi všetky Svoje deti. My sa máme snažiť, aby do Jeho rodiny patrilo čo najviac detí. Preto si nenechávajme túto úžasnú zvesť len sami pre seba, ale zvestujme ju ostatným. Nebojme sa, o nič nebudeme ukrátení, všetkým je zasľúbené rovnaké dedičstvo – nebeské kráľovstvo. Boh nám chce dať to najlepšie. Nemôžeme ani spočítať, koľkokrát sme sa vedome rozhodli neposlúchnuť Božie slovo. Podľa spravodlivosti by nás Boh mal potrestať, odplatiť za to, čo sme vykonali. Áno, On konal spravodlivo, ale namiesto nás potrestal Svojho jediného Syna. To bol ten najväčší čin milosrdenstva v dejinách, keď sa Ježiš Kristus obetoval za naše hriechy. A táto úžasná správa nás nesmie nechať nemými, ale svojou silou nás povzbudzuje ku vyznávaniu Ježiša Krista. Len vďaka Nemu môžeme denne prijímať odpustenie, vďaka Nemu môžeme očakávať a tešiť sa na večný život.