Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. novembra 2005

Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť. Všetci vieme, že život kresťana nie je len samá radosť a zábava. Neraz práve preto, že sme kresťania, musíme trpieť. Trpieť pre Krista a pre Kristovu cirkev, podobne ako Pavel. Lenže apoštol sa vo svojom utrpení raduje. Vie totiž, že po terajšom utrpení na tomto svete nás čaká odmena v Jeho kráľovstve. Pán Boh nás neraz tvrdo cvičí, trénuje, práve aj skrze utrpenie, len aby sme zvíťazili. To si pripomíname zvlášť na Veľký piatok, pod krížom Kristovým, keď sa snažíme nasledovať Jeho šľapaje. Utrpenie, to je obrábanie pôdy, na to aby vydala úrodu - to je príprava života na to, aby bol plodný. V blahobyte a pohodlí prežitý život prináša len málo úrody, alebo dokonca nijakú. Svedkovia evanjelia boli za svoju pravdu od počiatku prenasledovaní a trpeli pre svoju vieru. S tým, že tomu raz tak bude, rátal veľmi intenzívne aj Pán Ježiš, ktorý na túto skutočnosť upozorňoval. Videl ju mnohokrát vo svete, v ktorom zlo víťazí a povyšuje sa, dobro však trpí. Avšak v Jeho slovách: “Kto sa povýši, bude ponížený”, nie je len tá každodenná pravda, ktorá sa v našom svete stáva tak často skutočnosťou. Je v nich predovšetkým pravda, ktorú zakúsime všetci, pri Jeho veľkom súde. Je preto pre teba lepšie, ak ideš cestou jednoduchosti, cestou, na ktorej je aj mnoho tŕnia a utrpenia, cestou služobníka, ale tvojou odplatou za to nebude hlboký pád, ale nekonečné povýšenie u Pána v nebesiach.