Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. novembra 2005

Hospodin mu (Gideonovi) povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása. Osobný kontakt. Cirkev – to sú konkrétni ľudia. To je spoločenstvo rozmanite obdarovaných ľudí, ktorí sa navzájom budujú v dom Boží. Apoštol v závere listu spomína množstvo mien. Za každým menom je konkrétny život viery, konkrétna práca pre Krista. Vtedy je cirkev živá, ak o sebe navzájom vieme, ak si pomáhame, ak o svojom vzťahu k Bohu hovoríme s inými ľuďmi. Viera nie je súkromná záležitosť, ako sa to niekedy prezentuje. Viera vzniká v spoločenstve a je darovaná pre spoločenstvo. Boh nás obdarováva nie preto, aby sme vystavovali na obdiv náš talent, ale preto, aby sme ním iným slúžili. Nikto z nás by nemal tráviť svoj život v ústraní, v anonymite, hoci uznávam, že je to veľmi pohodlné byť v pozícii ”vzdialeného pozorovateľa.” Zdravá viera je vždy aktívna, miluje spoločenstvo, slúži darmi, ktoré jej boli zverené. Je dobré, ak sa poznáme aspoň v našich cirkevných zboroch. Ak vieme o sebe, o svojich radostiach i starostiach. Keď nie sme na všetko sami, ale patríme do Božej rodiny. Máš osobný kontakt s bratmi a sestrami vo svojom cirkevnom zbore?