Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. novembra 2005

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil. Uvedomujeme si, že naša viera má aj nedostatky? Je to niekedy dosť ťažké, ale je to potrebné, dokázať si priznať, že viera je aj slabá, aj malá, aj nedostatočná a že potrebujeme odstraňovať tieto nedostatky svojej viery. Je potrebné tiež vedieť, že je to celoživotná úloha – uvedomovať si nedostatky viery a odstraňovať ich. Pavel, keď vyriekol vo svojom liste (3,10) tieto slová, nechcel tým znehodnotiť vieru tesalonických kresťanov. Naopak. Túži po tom, aby ich viera bola zbavená takých nedostatkov. Možno v našom vnútri znie otázka: “Ako sa ich zbaviť?” Neexistuje žiadna metóda, spôsob. Je len jedna cesta a ukazuje ju sám Pán Ježiš, ktorý je cesta i pravda, i život. Pán Ježiš jasne vstúpil do života Pavla a ten sa nechal viesť. Pán Ježiš odstránil nedostatky Pavlovej viery a je schopný odstrániť aj nedostatky mojej a tvojej viery. Výsledok ”práce”, účinkovania Pána Ježiša je na Pavlovi viditeľný, ba dokonca je viditeľný aj na tesalonických. Hovorí o tom 6. verš 3. kapitoly I. listu. Naša úloha teda znie aj pre dnešný deň: Vložme sa cele do rúk Pána Ježiša a dovoľme Mu, aby aj dnes odstraňoval nedostatky mojej (tvojej) viery.