Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. novembra 2005

Vy však buďte pevní, a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena. “ORA ET LABORA” – modli sa a pracuj. To je benediktínske motto (heslo) a môže pochádzať napríklad aj z tejto časti Písma, pretože je to nadpis celej tejto tretej kapitoly. V tejto kapitole sa sústreďuje novozákonné posolstvo pre životnú prax. Znamená to, že sa my kresťania môžeme a smieme modliť, a zároveň máme povinnosť pracovať a vlastnými rukami zarábať na každodenný chlieb. Prvých päť veršov zobrazuje Pavlovu prosbu o prímluvné modlitby. Pavel verí, že prímluvné modlitby majú úžasný zmysel v živote nás kresťanov. Deje sa to mimo nášho zmyslového poznania, ale efekt už je jasne viditeľný. Preto apoštol prosí, aby modlitby kresťanov z Tesaloník zaznievali k Bohu a aby jeho misijná práca bola požehnaná. On pozná silu modlitby, preto vyzýva: “Bratia, modlite sa za nás” Na inom mieste vyzýva: “Jedni za druhých sa modlite!“ Preto smieme znovu nadobudnúť presvedčenie, že modlitby majú úžasný zmysel v živote nás kresťanov, lebo moc Božia prichádza k tým na pomoc, za ktorých sa modlíme. Preto sa modlime za otcov i matky, dietky a potomkov našich, za domov a za národ, za pokoj a mier medzi nami. Za farárov, za celý náš zbor, a tak podobne. Ale veď ty sám (sama) najlepšie vieš, za koho sa chceš pomodliť. Slová zasľúbenia: Pán Ježiš povedal: “Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.”