Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. novembra 2005

Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločného so zrnom? – znie výrok Hospodinov. V tomto odseku epištoly Pavlovho listu sa nám zdá, že sa apoštol nejako čudne rozpísal. Ako keby to nebol on. Veď on predsa väčšinou píše o duchovných veciach a teraz zrazu čítame: “Kto nechce pracovať, nech ani neje!” Pripomeňme si zo včera tému celej kapitoly. Ora et labora! – modli sa a pracuj! To je novozákonné posolstvo pre životnú prax. V cirkevnom zbore v Tesalonikách boli zrejme takí, ktorí sa síce modlili a zbožne prejavovali, ale sa na iných priživovali. Nám sa raz stalo, keď sme opatrovali jednu staršiu ženu, ktorá si zlomila nohu a keďže žila v jednoduchých chudobných podmienkach svojho maličkého bytu, tak sme ju chodili opatrovať a pomáhať jej. Po nejakom čase sa jej noha zrástla a už chodila do mestečka aj na dlhšie prechádzky, predsa len každé ráno čakala svoju opatrovateľku s vyloženými nohami na posteli a spletenými prstami rúk položenými cez brucho, a tak čakala na svoje raňajky, ktoré jej opatrovateľka pripravovala. Takto si babka službu lásky pozmenila na pravidlo povinnej pomoci pre seba. Niečo horšie sa dialo v cirkevnom zbore v Tesalonikách. Ale apoštol nechce zahanbiť tých, ktorí sa starajú a dobré konajú, veď tým aj píše: “Ale vy bratia, neochabujte činiť dobre.” Avšak tým, ktorí zneužívajú kresťanskú pohostinnosť a lásku prikazuje: “Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánu Ježiši Kristu, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb.” Témou dnešného dňa je: Modli sa a pracuj! Jedno nevylučuje to druhé, ba práve naopak - podmieňuje. Kto si toto v životnej praxi osvojí, odkryje sa mu požehnaný život. Slová potešenia: V Žalme 145 je napísané: Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti.