Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. decembra 2005

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. Počiatok múdrosti. Druhé videnie: štyri rohy. Tie predstavujú nepriateľské mocnosti, ktoré utláčali Izrael. Ich moc zničia štyria kováči. To je súd Boží nad nimi. Tento súd dotvára atmosféru Božej pomoci a istoty pre národ. Tak sa píše aj v 8. kapitole vo verši 13. tejto prorockej knihy: “...ale teraz vás vyslobodím a budete požehnaním.” Motív záchrany a nasledovného požehnania sa v Písme Svätom vždy znova a znova opakuje. A to právom, lebo nie je nič vzácnejšie nad záchranu, keď je život v ohrození. Národ sa tomu úprimne teší, ale to nie je všetko. Pán Boh odkrýva cez prorokovo slovo novú budúcnosť a ním je nové zbudované mesto Jeruzalem. Nepredstaviteľná radosť z novej perspektívy, a to je obsahom tretieho videnia: Muž s meracou šnúrou. V tomto videní prichádza muž, ktorý má v ruke meradlo, aby zmeral mesto, ktoré treba znovu postaviť. V roku 587 pr. Kr. boli hradby okolo Jeruzalema zbúrané. Znovu boli postavené až za Nehemiáša r. 445 pr. Kr., teda 75 rokov po tomto proroctve. Táto celá časť je výpoveďou, že Hospodin je spravodlivým Sudcom a milostivým Darcom. Viem, že si radšej prajeme pamätať tú druhú vlastnosť Božiu, no nesmieme zabudnúť ani na tú prvú. Je to pre nás veľmi dôležité, lebo sa budeme snažiť svoj život brať vážne a nie ľahkovážne, že to s nami nejako dobre dopadne. Premýšľajme nad tým. Aj Dr. M. Luther, keď vykladá prvú časť Malého katechizmu, často opakuje: “Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať...” Slovo na premýšľanie: V knihe: Prísloví je viackrát napísané: “Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.”