Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. decembra 2005

Lebo Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám. Obráťte sa a budete žiť. Aj v tejto časti doznieva ešte slovo o súde nad národmi, ktoré zotročovali Izrael. Čítame vo verši 12: “Takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás vykorisťovali. Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.” To sú veľmi silné slová, ktoré ozrejmujú, aký vzácny je Izrael – Boží ľud pod Hospodinovým dohľadom. A nielen to, Boh dáva prorokovi slovo radosti, ktoré má zvestovať a ním je správa: “Hľa prídem a budem bývať uprostred Teba.” Správa, že sa Hospodin vráti k Svojmu ľudu a bude prebývať medzi nimi, je správa nevysloviteľnej radosti. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Takúto pieseň smel už Izrael vo svojom srdci skladať. Jedným z mien, ktorými bol Ježiš Kristus prorokmi Starej Zmluvy menovaný, je Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. On prišiel, aby nás vykúpil. Zomrel za nás a vstal z mrtvých. Potom vstúpil na nebesá, odkiaľ nám zoslal Ducha Svätého, ktorý nás povoláva, zhromažďuje a v spásonosnej viere v Ježiša Krista zachováva. Je to spásonosný čin Boží, ktorý je darom lásky Božej pre nás. Slovo zasľúbenia (Ez 18,32): “Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť. Obráťte sa a budete žiť.”