Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. decembra 2005

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa niekto odvráti, či sa späť nevráti? Hospodin dá silu. Volanie k Bohu ako k Otcovi sa v týchto slovách ozýva akoby z tisícich úst. Vo veľkej pokore, v prosbe za zmilovanie sa rodí nová cesta pre Izrael a budúci Boží ľud. Keď sa dnes modlíme modlitbu, ktorú nás naučil Boží Syn Ježiš Kristus a Ten nám povedal: Keď sa modlíte, hovorte: “Otče náš, ktorý si v nebesiach ....” a keď povieme: “Kyrie eleison – Pane, zmiluj sa“, tak môžeme byť uistení, že toto Slovo Hospodinovo sa naplnilo aj pri nás. Takto uistení môžeme prežívať radosť z Božej pomoci. Dejiny ľudu Božieho sú dejinami Božích činov. Od Abraháma po Krista a od Krista po nás môžeme sledovať uplatňovanie a potvrdzovanie Božej spravodlivosti a lásky. Každý kresťan je ohnivkom v reťazi Božích dietok. A na otázku kto sme? Smieme odpovedať: Sme Božie deti. Tak volá aj Izaiáš. A vo verši 16 je napísané: „Veď Ty si Otec náš... Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.“ Slovo zasľúbenia (Žalm 29,11): „Hospodin dá silu svojmu ľudu, Hospodin bude svoj ľud žehnať pokojom.“