Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. decembra 2005

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Šanca nového začiatku. Ťažkáme si na zlé časy, trápenia, ohrozenie, neistotu? Strácame všetku nádej na zmenu k lepšiemu? Keď sa vôkol všetko rúca, u Boha je ešte vždy možnosť nového začiatku. Viera vo Všemohúceho dáva silu nielen prežiť, ale aj napredovať. Tak to prežíval Boží vyvolený ľud po návrate z babylonského zajatia. Zem bola spustošená, Jeruzalem i s chrámom v ruinách. Pôvodné pevné rozhodnutie navrátilcov znovu vybudovať Jeruzalem, chrám i celú krajinu znovu ochabovalo. Ale prorok Zachariáš spolu s prorokom Aggeom dvíhajú podlomené kolená ľudu a poukazujú na moc a milosť Pána Boha, ktorý im iste nie nadarmo umožnil vrátiť sa do vlasti. On odpúšťa previnenia neverného ľudu, On očisťuje aj veľkňaza Jozuu a oblieka ho do rúcha spravodlivosti. Boh sa svojich nezrieka, kajúcim dáva možnosť začať znova. On tak veľmi rád zachraňuje klesajúcich a dáva im novú nádej. Tu upriamil pozornosť na Výhonok, o ktorom už prorok Izaiáš písal, že na ňom spočinie Duch Hospodinov (Iz 11,1n). Zachariáš tomu ešte rozumieť nemohol, ale verne zvestoval príchod toho Požehnaného a zmalátnený ľud nadobúdal novú odvahu a nádej. A my, ktorí sme smeli uveriť v ten Výhonok, Pána Ježiša, môžeme v Ňom nachádzať ešte oveľa väčšiu nádej, v časnosti i vo večnosti. Chvála Pánu Bohu!