Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. decembra 2005

Hospodin riekol Mojžišovi:... Našiel si priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. Boh stavia hrádze ľudskej svojvôli a bezbožnosti. Často máme dojem, že zločin, násilie, podvod a svojvôľa zaplavia celý svet a zničia každú pravdu a každé dobro. Tak si to iste mysleli aj ľudia za čias proroka Zachariáša. Veď zlo sa šírilo aj medzi nimi, krivda, podvod, vykorisťovania nemali konca-kraja. Ale Zachariáš ako Boží tlmočník smie vidieť ďalšie čudné videnia a môže ich výkladom povzbudzovať Božích verných v krajine. Božie mlyny melú pomaly, ale iste. Pán Boh neodstúpil od svojich prikázaní a bude na nich trvať až do konca sveta. On má tiež moc a právo trestať ich prestupovanie či už v časnosti, alebo až na večnosti. Aj bezbožnosť prejavujúca sa v skazenosti mravov má svoje medze. Sedí v éfe, dutej miere, čiže má vymedzenú rozpínavosť. Odniesli ju do krajiny Šinear, kde kedysi Pán Boh zvláštnym spôsobom postavil hrádzu ľudskej pýche pri stavaní babylonskej veže. Možno to navonok nebadáme, ale už prišiel Ten, ktorý marí diablove skutky (1J 3,8). Vyčíňanie bezbožnosti dnes je posledným vzpieraním sa smrteľne ranenej šelmy. Ako dietky svetla stojme na strane víťaza Pána Ježiša Krista a bojujme ten dobrý boj proti každej bezbožnosti a skazenosti.