Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. decembra 2005

Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. Zasľúbenie Mesiáša. Nádherné zasľúbenie pre sužovaný Boží ľud, avšak spojené s podmienkou poslušnosti Hospodinovi. Zachariáš má spraviť zlatú korunu a vsadiť ju na hlavu veľkňaza Jozuu (pravdepodobne vnuk kňaza Cefanju, správcu chrámu za posledného judského kráľa pred babylonským zajatím). Jozua tak má nadviazať na predbabylonskú tradíciu a podporovaním stavby chrámu svedčiť, že Pán Boh si Svoje plány prekaziť nedá. Položenie koruny na hlavu Jozuu je však len symbolické, koruna má byť odložená v chráme. Až raz v budúcnosti príde ten pravý Výhonok z pňa Izaiho (Iz 11,1), Ten bude tým pravým Veľkňazom a Kráľom kráľov na veky. Výhonok už prišiel, a hoci Mu na hlavu vsadili nie zlatú, ale tŕňovú korunu, On Svoju veľkňazskú službu splnil obetovaním Seba samého za nás. Boh plní Svoje zasľúbenia. Teraz Božie deti čakajú na splnenie posledného zasľúbenia o druhom príchode Pána Ježiša, keď On ukončí beh tohto sveta, bude súdiť národy a nastolí Svoju večnú vládu v Božom kráľovstve. Len aby sme i my ostali poslušní a verní!