Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. decembra 2005

Pre rany dcéry môjho ľudu zronený som... Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára? Skutočná bohoslužba. Videnia proroka Zachariáša skončili. Teraz musí riešiť praktické otázky. Či ešte má význam zachovávať pôst pripomínajúci každoročne už po 70 rokov deň zničenia chrámu v roku 587 (pred Kristom)? Veď je budovaný už nový chrám, hádam by mohli konečne od pôstu upustiť? Prorokovi zaznelo ”slovo Hospodina mocností” a bolo to veľmi tvrdé slovo. Pravý pôst nespočíva v zdržiavaní sa jedenia a pitia, ale v zachovávaní práva a spravodlivosti, v milosrdenstve a súcitení s chudobnými a slabými. Pán Boh hľadí na srdce, nie na obrad. Ľudia si však srdce zatvrdili na diamant a zapchali si uši. Pán Boh sa nedá oklamať. Preto doľahol veľký hnev od Hospodina mocností, ľúbezná zem sa zmenila na púšť – či znovu chcú pokračovať v prázdnej bohoslužbe? – Myslíme si, že nás, dnešných ľudí sa to netýka? Teraz v predvianočnej dobe chodí veľa ľudí ku spovedi a Večeri Pánovej. Je to iste pekný zvyk, pokiaľ však nie je len zvykom, odbavením si povinnosti bez pravého pokánia a bez túžby po očistení krvou Kristovou. Aj sviatosť Večere Pánovej sa môže stať prázdnym obradom. Apoštol Pavel varuje pred ”nehodným jedením a pitím”, ktoré je na odsúdenie (1K 11,29). Vystríhajme sa každej povrchnosti a slúžme Pánovi i ľuďom s úprimným a milujúcim srdcom!