Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. decembra 2005

Sústreď moju myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. Bohu patrí naša 100% služba. Je veľké šťastie natrafiť na majstra, ktorý vám zákazku urobí na 100 %, dokonale, až ste nadšení krásou jeho práce, prijateľnou cenou a dodržaním termínu. Nemusíte mu vyčítať priemernosť či neodbornosť, ba ani lajdáckosť, neúctu voči vám samým, že vás “vodil za nos” a zle vykonanou prácou Vás poškodil. V tom je ten obrovský rozdiel medzi 100% službami a štandardnými službami. Aj my vo vzťahu k Pánu Bohu sme v službe. Pán Boh nám zveruje rôzne úlohy, či už v rodine, v cirkevnom zbore, alebo v spoločnosti, kde sa máme dosvedčovať ako Jeho služobníci. Preto Luther hovorí o všeobecnom kňazstve všetkých veriacich. Aká je moja služba? Som farárom, dozorcom, presbyterom, kurátorom, pokladníkom, kostolníkom, otcom – matkou, dieťaťom, starým rodičom...?! - Kde sú služba a skutky povrchné, tam je povrchný aj vzťah k Pánu Bohu. Ak však s plnou vážnosťou uznávam, že Boh je Pánom nad mojím životom, či si nezaslúži aj 100% službu z mojej strany? Prorok Malachiáš kritizoval kňazov, že v ich službe chýbal rešpekt, úcta pred Bohom. Oni vedeli, že neprinášajú obete podľa Mojžišových predpisov, aj takou službou pohŕdali, no tvárili sa, že je všetko v poriadku, že “štandard” stačí. Ak však máme bázeň a rešpekt pred Pánom Bohom, povrchný štandard nestačí. Zaväzuje nás to k tej najvyššej možnej kvalite služby a života: aby sme do služby Bohu vložili maximum síl, viery, lásky, zodpovednosti, vernosti, času, nadšenia, hmotných prostriedkov …