Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. januára 2006

Potok Boží plný vody. Na ceste Božieho ľudu časom prišiel nový začiatok. Mojžiš zomrel. Hospodin si vyvolil ďalšieho služobníka -Józuu. Ani smrť nie je prekážkou na uskutočnenie Božieho plánu doviesť svoj ľud do zasľúbenej zeme. Boh bude aj v našom novom roku pokračovať v Jeho posväcujúcom diele. Pritom si môžeme uvedomiť s vďakou viacero vecí. Je to Pán Boh, ktorý dáva nové začiatky. On vedie svoj ľud. Používa však na to tých, ktorí sú ochotní vziať na seba úlohy, hoci aj veľké a ťažké. Veľ ké preto, že sú súčasťou Božieho plánu spásy, ťažké preto, že prácu na ich uskutočňovaní sťažuje ľudský hriech v tisícich podobách. K takým úlohám však treba odvahu a silu viery, ale najmä poslušnosť Bohu. Aj od nás sa žiada ochota k službe, prevziať zodpovednosť. Aj nám je daný začiatok: ďalší rok. Jeho čas je ako neznáma krajina, do ktorej treba vstúpiť. Je nám darovaná Bohom. Preto vstup do nej je veľmi dôležitý. Jediný a správny je ten, ktorý konáme z Božieho poverenia. Na poslušnosť Boh odpovedá: „Budem s tebou,...Nenechám ťa a neopustím.“ Potvrdením týchto slov je to, že Boh dal ľudstvu za Pomocníka a Sprievodcu na ceste životom svojho Syna. On sa stal Hospodinovým služobníkom. Vzal na seba najťažšiu úlohu–previesť hriechom zasiahnutý ľud cez vlastnú obeť do „zasľúbenej krajiny“–do Božieho kráľovstva. Vykročme za Ním, napriek obavám z divokej rieky, lebo On z moci Božej zastaví vody smrti,aby sme mohli prejsť do nového života!