Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. januára 2006

Nebojte sa potupy od ľudí, a ich hanobenia sa neľakajte! Ajhľa, truhla zmluvy Pána celej zeme predchádza pred vami cez Jordán. Pred Izraelitmi je dôležitá úloha. Zaujať zasľúbenú zem. Raz už boli od tejto zeme len na krok, ale báli sa do nej vstúpiť, pretože na základe zvesti zvedov (4M 13), ktorých poslali preskúmať krajinu si uvedomovali, že sú príliš slabí na to, aby sa im ju podarilo získať. Spoliehali sa na svoju silu a moc a „pozabúdali“, že je s nimi Niekto, kto má túto moc, kto má ten boj, čo ich čaká, v rukách. Že On, Hospodin, bude bojovať. Teraz, po rokoch blúdenia na púšti sú opäť pred bránami tejto krajiny. Majú zdolať rieku Jordán – akúsi baštu, ktorá akoby svojimi dravými vodami túto krajinu strážila. A tu im Pán Boh prostredníctvom truhly zmluvy, ktorá symbolizuje Božiu prítomnosť a ktorej vnesením do Jordánu sa prítok vody zastaví, dá spoznať, že je s nimi a nemusia sa báť. Túto istotu Božej prítomnosti môže prežívať každé dieťa Božie. Boh je s nami uprostred našich bojov, zápasov, strachov tak, ako bol s Izraelom. Vo viere v Pána Ježiša Krista prevádza aj nás cez vody a púšte našich životných skúšok, vyvádza z poblúdení, zajatia hriechu, ktoré nám stoja na ceste do zasľúbenej zeme.