Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. januára 2006

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Závet zvyčajne vyjadruje posledné želanie človeka. Jeho poslednú vôľu. Závetca pomocou neho vyjadruje, čo majú konať po jeho smrti príbuzní. Dobrý vodca Józua na sklonku svojho života svojim závetom prináša rady a napomenutia, ktoré majú uchrániť izraelský národ v novej krajine pred zničením. Zo svojich celoživotných skúseností vidí, že jedinou nádejou pre život je viera v Boha, ktorý ho viedol počas celého života. Všetky jeho skúsenosti mu to potvrdzujú. Pripomína im tiež, že nie sila a vojenská moc dala Izraelčanom nádhernú krajinu, ale Božia milosť. A na to má pamätať každý Izraelčan. Preto Józua vo svojom závete vyžaduje od Izraelčanov nekompromisnú vernosť Hospodinovi a Božiemu zákonu. Len tak sa zachránia, keď budú žiť podľa Božieho zákona, keď sa nebudú miešať so zvyškami kanaánskych kmeňov a keď budú verne poslúchať Hospodina. To je rada aj pre nás v tento deň. Ak chceme obstáť ako Božie deti, musíme byť verní Hospodinovi a Jeho Slovu. Boh je našou silou. A pamätajme, že víťazstvo v každodenných zápasoch nám prináša Boh, ktorý mnohokrát bojuje za nás. Aj dnes verne vyznávajme Boha, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky! Aj dnes Ho nasledujme a úprimne kráčajme za Ním!