Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. februára 2006

Hospodin riekol: Či si sa právom rozhneval? Je to zvláštne, že naša poslušnosť nás môže priviesť k úspechu v našej práci, k dobrému životu v rodine, v zbore... a môžeš si tu doplniť mnohé ďalšie veci. A predsa tak málo poslušnosti a pokory pred Hospodinom je v nás, vo mne. Debora a Bárák, obaja počúvali ľudí a poslúchli Hospodina. A po Božej pomoci a ochrane mali veľký dôvod na pieseň vďačnosti. Na prvý pohľad je to veľmi jednoduché. Buď poslušný a potom môžeš vidieť dobrý výsledok a máš dôvod k radosti a vďačnosti. Je to naozaj aj v živote také ľahké? Druhý verš hovorí, že každý má verne plniť svoju úlohu: vodcovia sa ujali vedenia a ľud poslúchal vodcov. Nesťažujem to tomu, kto ma vedie a má za mňa zodpovednosť? Som dobrým príkladom pre tých, ktorých mám viesť? Plníš si verne svoju úlohu? V rodine, v práci, v škole, v zbore. Nemusí to byť ťažké, ak sa necháš viesť Duchom Božím... Potom máš iste dôvod na vďačnosť. Na začiatku dňa si všimni, čo všetko cenné máš vo svojom živote. Aj ty máš dôvod na vďačnosť. Nezabudni na to, ani dnes. Ž 50,14: Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby!