Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. februára 2006

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom. Na to by sme nemali zabúdať. Boží posol to, ako prvé pripomína Gideonovi: „Hospodin je s tebou, silný hrdina!“ To, čo by nám malo byť samozrejmé a prirodzené, to nám robí najväčšie ťažkosti a o tom pochybujeme. Gideon vedel všetko z dejín, ako sa Boh prejavil, ako Vysloboditeľ z Egypta. A predsa mu Boží posol musí pripomínať ´Boh je s tebou´. Nevera a ľahostajnosť spôsobili zlé časy národa. A predsa Pán Boh vtedy aj dnes na pokánie a modlitbu odpovedá. Ako tebe záleží na tvojom synovi, dcére, tak Bohu záleží na tebe. Ak miluješ svoje deti, tak Boh miluje teba. Gideon je povolaný a poslaný. Pýta si však znamenie. Pýta si dôkaz Božej vôle. Keď sa Boh prejaví vo svojej moci potom je človek vydesený. Nežiadajme si veľké znamenia a divy. Veď už to je div, že Boh k nám hovorí skrze svoje Slovo a že Mu rozumieme. To by mal byť aj dnes pre teba dostatočný dôkaz, že Boh je s tebou. On aj tebe pripravil záchranu vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi. A Boží Syn zasľúbil, že bude s nami po všetky dni. Potrebuješ dnes lepšie uistenie pre svoj život? Mt 28,20: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.