Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. februára 2006

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Na mnohých udalostiach z dejín Izraela nám Hospodin dáva najavo, že On je jediným záchrancom svojho ľudu, ktorému možno plne dôverovať. Jemu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom (1S 14,6). On nevyslobodzuje mečom a kopijou (1S 17,47). On nezachraňuje vojenskou mocou ani silou, ale svojím Duchom (Zach 4,6). Preto sa na Neho môžeme spoliehať za každých okolností. Ak sa človek spolieha na seba, na svoju silu, na svoju múdrosť, dokonca aj na svoju zbožnosť, býva často zahanbený. Nik z tých, čo očakávajú na Neho, však nevyjde na hanbu. Platilo to aj v Gideonovom prípade. Ako je to s nami? Dôverujeme bezvýhradne Pánovi Bohu? Nie sme aj my tí bojazliví, ktorí odstúpia? Bojazlivosť je prejav nedôvery. Preto Pán Ježiš menuje vyľakaných učeníkov v búrke na mori ľuďmi malej viery. Spoliehajme sa na Pána Boha, nebojme sa, len verme!