Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. februára 2006

Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov. Víťazstvo Izraelitov nad Midjáncami je jasným dôkazom toho, že ho nedosiahli svojou zásluhou, ale že tu išlo o veľký Boží zásah. Božia moc sa dokonáva v ľudských slabostiach a my poznávame, že aj v našich duchovných bojoch a víťazstvách je to Boh, kto bojuje a víťazí. Tak to poznal aj apoštol Pavol, keď napísal: „Nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou“ (1K 15,10). Spása je nám pripravená zásluhou Toho, ktorého Boh poslal na naše spasenie, Pána Ježiša Krista. „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ (Ef 2,8 – 9). Tak aj história o Gideonovom víťazstve nad Midjáncami je napísaná nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu Písiem mali nádej (R 15,4). Vďaka za to Bohu skrze nášho Pána Ježiša Krista! To poznávajme v živote kresťanov jednotlivcov, aj v živote cirkvi!