Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. februára 2006

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro. Očakávali by sme, že Izraeliti budú vďační Gideonovi, ktorý ich vyslobodil spod útlaku Midjáncov. Neprejavili však vďačnosť voči jeho domu za všetko dobré, čo im preukázal, keď ich vyslobodil z rúk okolitých nepriateľov a krajina mala pokoj na štyridsať rokov. Práve v Sícheme, kde Józua po zaujatí Kanaánu zhromaždil kmene Izraela a kde sa všetci osvedčili, že budú slúžiť Hospodinovi, dali sa zviesť Abímelechovi. A zatiaľ čo Gideon odmietol prijať kráľovskú hodnosť, lebo panstvo patrí Hospodinovi, Abímelech sa dal vyhlásiť za kráľa pri dube s posvätným stĺpom, teda pohanským spôsobom. Naozaj sú pravdivé slová žalmu: „Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá“ (Ž 118,7). A Jeremiáš dokonca vyslovuje kliatbu nad tým, ktorý dúfa v človeka (17,5). Nie sme svedkami takejto nespoľahlivosti aj dnes? Pozrime sa na Európu, ktorá sa donedávna nazývala kresťanskou. Pozrime sa na ľudí, ktorí odpadli od Boha. A pozrime sa aj na seba, či neopúšťame svoju „prvú lásku“.