Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. februára 2006

V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma. Smutný koniec vlády samozvaného kráľa Síchemu nám potvrdzuje pravdivosť slov apoštola Pavla (G 6,7): „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ Trojročná Abímelechova hrôzovláda sa skončila potupnou smrťou. Tak skončí človek, ktorý odmietne panovanie Hospodina a zakladá si na sebe samom. „Ajhľa, muž, čo si nepoložil Boha za pevnosť,...cítil sa silným vo svojej zvrátenosti.“ (Ž 52,9) Preto sa nikdy nepriečme Bohu a nepočínajme si v živote svojvoľne, bez toho, aby sme sa poddali Jeho vôli. Trest Boží istotne príde, ak aj nie hneď, ak aj nie v tejto časnosti. Myslime na to, že pred Bohom sa budeme zodpovedať za svoj život. Telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu. Kto pácha skutky tela, rozsieva kúkoľ, ktorý spáli oheň. Kto však rozsieva Ducha, z Ducha bude žať večný život. Prosme nášho Pána, aby nám pomáhal kráčať po Jeho cestách, aby sa nám nohy nesklátili a aby sme nepadli.