Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. februára 2006

Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu? Keď bol Izrael už štyridsať rokov v moci Filištíncov, poslal Hospodin anjela k Mánóachovej žene, ktorá bola neplodná a nemala deti. Anjel jej oznámil, že počne a porodí syna, ktorý vyslobodí národ z rúk nepriateľa. Pritom dáva pokyny, ako majú rodičia s dieťaťom zaobchádzať, pretože sa má stať zasvätencom Božím. Byť zasvätencom, znamená byť čistý a svätý. Úlohou Samsonových rodičov teda bolo vychovávať dieťa k obrazu Božiemu, aby z neho vyrástol človek podľa Božej vôle. A práve v tom je zmysel výchovy všetkých veriacich rodičov – viesť deti k Bohu, pestovať v nich dobro a lásku, nasledovať príklad Ježiša Krista. Meno Samson, ktoré dieťa dostáva, značí „syn slnka“ a treba povedať, že každé dieťa je v podstate dieťaťom slnka, veď v každom dieťati sa zrkadlí krása slnka. Príliš často sa však stáva, že naši najmenší vyrastajú v ríši tmy, ktorá v nich svetlo zatemní. Preto anjel nabáda Samsonových rodičov k takému správaniu, aby svojmu potomkovi umožnili rozvíjať vlastnú osobnosť. Ako vidieť, v tomto príbehu sa kladie silný dôraz na správnu výchovu. Hospodin skrze anjela poúča rodičov, ako majú dieťaťu na jeho životnej ceste pomáhať, ako ho chrániť a ako s ním zaobchádzať. Doba, ktorú dnes žijeme, naliehavo potrebuje otcov a matky, ktorí poslúchajú hlas Boží a svoje deti vychovávajú podľa Slova Božieho. Z tohto dôvodu by si mal každý rodič položiť otázku: „Čo robím pre to, aby sa z môjho syna, či dcéry, z mojich detí, stali Božie obrazy? Som dobrým príkladom kresťanskej viery?“ Ak teda chceme, aby sa našim potomkom v živote dobre vodilo, musíme ich usmerňovať nielen slovami, ale aj vlastnými skutkami.