Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. februára 2006

Ó, Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa! Samson bol ponížený, pretože padol. Robil prácu otrokýň. Melie múku, čo bolo v tom čase predobrazom veľkej potupy. To bol trest za jeho zlyhanie. On totiž prestal počítať s Bohom. No napriek tomuto trestu Pán Boh bol stále s ním. Samson mal dosť času na to, aby v ľútosti činil pokánie a vrátil sa k Hospodinovi. Napriek všetkému, čo stratil pre svoju nevernosť, ho Hospodin neopustil. Miera jeho trestu bola dovŕšená. Hľadal Hospodina. Chcel sa k Nemu vrátiť a tak sa Hospodin tiež vrátil k nemu. Volal k Hospodinovi a Hospodin ho vypočul. Prosil a bolo mu dané. Ľutoval a dostalo sa mu odpustenia. Bol slabý, ale Hospodin ho posilnil. Dal mu silu, aby mohol dokončiť to, k čomu bol povolaný – mal totiž bojovať proti Božím nepriateľom. Aj my máme ešte čas, a tak Ho prosme v pokání o odpustenie a novú silu, aby sme obstáli v konfrontácii s Božím nepriateľom. Nie Samson bojoval, ale Boh. Nie je to človek, čo sa chcel pomstiť, ale je to pomsta za urážku Hospodina. Hospodin si ho vyvolil za svoj nástroj a On mu dáva aj dostatok síl. Aj nás chce, bratia a sestry, posilniť, aby sme obstáli v boji s Božími nepriateľmi. A tak podobne, ako Pán Ježiš vo chvíli svojej smrti je Samson vysloboditeľom Izraela. Vrátil sa späť k svojmu poslaniu a to je prejav Božej milosti. Ani dnes nezabúdajme na to, že aj my máme pevne stáť v službe živého Boha, proti Jeho nepriateľom!