Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. marca 2006

Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil. Aj z týchto prečítaných slov Pána Ježiša poznávame, že viera je dar Boží. Ďakujme zaň Pánovi Bohu! Nie všetci vlastnia túto vzácnu perlu. Ani u nás to tak vždy nebolo. Len si spomeňme na čas, keď sme boli ľahostajní voči Pánovi Bohu, či priam vo vzbure voči svojmu Stvoriteľovi. Vďaka Bohu dnes veríme v Trojjediného Pána Boha a prosíme, aby nám pridával k našej malej viere a zachoval nás vo viere v Neho až do konca. Koľkí za čias pozemského účinkovastávania Pána Ježiša videli mnohé znamenia, ktoré učinil, a predsa v Neho neuverili?! My sme nevideli Pána a predsa v Neho veríme. Blahoslavení, ktorí síce očami nevideli, a predsa uverili. Kto úprimne hľadá Pána Boha, tomu sa Pán dá poznať rád. Veď On chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu Pravdy (1Tm 2,4). Naopak, kto sa búri a vymýšľa daromnosti, hoci videl mnohé znamenia Božej moci, tomu Pán Boh zatvrdí srdce ako egyptskému faraónovi. Ak sme prijali dar viery, potom aj vyznávajme vieru v Pána Boha. Nebuďme ako tí poprednejší zo židovského národa, ktorí síce uverili, že Ježiš z Nazaretu je Mesiáš, ale nepriznali sa k tomu kvôli farizejom, aby ich nevylúčili zo synagógy. Apoštol Pavol nás však upozorňuje: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ (R 10, 9). Nehanbi sa za svojho Záchrancu a Pána ani vo svojej rodine, ani na svojom pracovisku, či v škole! Ježiš Kristus nás povolal k dobrému svedectvu. Amen.