Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. marca 2006

Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Pán Ježiš v týchto slovách pripomína svoju dokonalú jednotu s nebeským Otcom. Nesnažil sa byť za každú cenu originálny, novátorský. Zvestoval slová, ktoré počul od svojho Otca. Aj vtedajší židovskí poslucháči ich už počuli. Veď mnohé z toho, čo hovoril, zapísali dávni proroci. Len sa na niektoré biblické pravdy pozabudlo alebo boli prekryté všelijakými ľudskými nariadeniami. Hľadajme Božiu vôľu, Božiu pravdu a neuspokojme sa s ničím menším! Pán Ježiš, Svetlo sveta, prišiel na zem, aby nikto nezostal v tme, kto verí v Neho. Koncom stredoveku sa cirkev ponárala do stále väčšej duchovnej tmy. Božie slová po vzore farizejov prekrývala všelijakými ľudskými nariadeniami a pohanskými zvykmi. Našli sa však aj úprimní hľadači Božej pravdy, ktorí opäť vyniesli na svetlo pôvodné Ježišovo učenie. Buďme úprimní pred Pánom Bohom a nenechajme sa opäť ponoriť do duchovnej tmy! Máme Písmo Sväté, máme Ducha Radcu, ktorý prebýva v nás a máme bratov a sestry vo viere. Každý sám osobne, ale aj spoločne poznávajme Božiu pravdu a žime túto pravdu! Ak Ježišove slová nezachovávame, On nás neodsudzuje. Lebo On neprišiel svet odsúdiť, ale zachrániť. No samotné Jeho Slovo bude našim sudcom v posledný deň. Vďaka Bohu, že máme aj inú možnosť – byť Ježišovými učeníkmi, ktorí počúvajú aj činia vôľu svojho Majstra. Amen.