Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. marca 2006

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka, a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov. Boli sme vykúpení z takého spôsobu života, ktorý je márnosťou v Božích očiach. A predsa sa ho mnohí s radosťou pridŕžajú. Robia tak pohania, ktorí nepoznajú Božiu milosť zjavenú nám v Ježišovi Kristovi. Oddávajú sa svojim vášniam, snažia si užiť života, lebo nemajú inej nádeje. Zarážajúce však je, keď takto konajú aj tí, ktorí sa vyhlasujú za kresťanov. Pán Ježiš Kristus nás vykúpil z pohanského spôsobu života. Už nemusíme takto žiť. Nie sme viac otrokmi diabla a svojich hriešnych vášní. Ťažko zápasíme, ale aj slávne nad všetkým víťazíme mocou Ducha, ktorého sme prijali. Ďakujme nášmu Záchrancovi za to, že nás vykúpil! On zaplatil za nás veľkú cenu. Neplatil zlatými, či striebornými mincami, ako niekto, kto chcel na trhu vykúpiť predávaného otroka. Pán Ježiš, ten jediný spravodlivý, za nás zaplatil svojou vlastnou krvou. Sám sa obetoval ako Boží baránok bez vady, bez poškvrny. A my si Ho najlepšie uctíme, keď ho budeme nasledovať novým spôsobom života. Aj dnes. Amen.