Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. marca 2006

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci. Súrodenci sú nám daní, priateľov si vyberáme. Pre učeníkov je veľkým vyznačením, že ich Pán Ježiš nazýva svojimi priateľmi. Priateľský vzťah učiteľa a žiaka, rodiča a dieťaťa, vzbudzuje oddanosť, dôveru. Príslovie: „V núdzi poznáš priateľa“, je vždy aktuálne. Mnoho ľudí v núdzi zostáva opustených, sklamaných. Aj učeníci v ťažkej chvíli opustili Pána Ježiša a utiekli (Mt 26,56). Pán Ježiš je Priateľ, ktorý nesklame. Zostáva verný, aj keď my zlyháme. Judáša oslovuje: „Priateľ môj...“ aj vtedy, keď Ho zrádza v Getsemane (Mt 26,50). Vrcholný prejav priateľstva je; položiť život za svojich priateľov. „Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (R 5,8), teda keď sme boli nepriatelia. Toto môže dokázať len Božia láska – agapé. Kto žije z tejto lásky, nemôže ináč, len milovať svojich priateľov i nepriateľov. Ak Pán Ježiš prikazuje svojím učeníkom, aby sa navzájom milovali, tak im ponúka aj zdroj lásky, samého seba. Len v Ňom môžu všetko! Milovať na rozkaz sa nedá, lebo láska je dobrovoľný vzťah k tomu druhému. Keď nás láska Kristova napĺňa a zaväzuje, potom dokážeme odpúšťať a milovať aj nepriateľov. Aj dnes nás ľudia podľa toho poznajú, že sme Ježišovi učeníci, že sa milujeme.