Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. marca 2006

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Včera sme uvažovali o láske a priateľstve. Zdroj pravej lásky – agapé, je Pán Boh. Opakom lásky je nenávisť. Zdrojom nenávisti je diabol – Satan. On má veľký záujem na tom, aby postavil ľudí proti sebe, aby narušil ich vzájomné vzťahy. Ak sa v manželstve stráca vzájomný vzťah lásky a nastúpi nenávisť, tam zasahuje Zlý, ženie ľudí proti sebe navzájom a smrteľne zraňuje ich duše. Takýto stav sa mu podarí dosiahnuť vtedy, keď prv postaví človeka proti Pánovi Bohu. Kto včas rozpozná túto realitu a začne hľadať východisko, kto sa navráti k Bohu, nájde liek aj na uzdravenie svojho vzťahu v manželstve a širšej spoločnosti. Božia láska robí divy, víťazí nad nenávisťou. Diabol je Boží nepriateľ a chce mať na svojej strane všetkých ľudí, celý svet. Pod Slovom svet v našom texte treba rozumieť všetko protibožské. Svet bez príčiny nenávidel Pána Ježiša a Jeho učeníkov a nenávidí i dnes tých, ktorí berú vážne svoje rozhodnutie nasledovať Pána Ježiša Krista. Bolestné je to najmä vtedy, keď je veriaci človek nenávidený vo vlastnej rodine a medzi príbuznými. Len vernosťou Pánovi a láskou k ľuďom môžeme premôcť nenávisť a získať pre Pána svojich milovaných. Otče nebeský, Ty si láska od večnosti, pomôž mi aj dnes premáhať láskou každú nenávisť a nepriateľstvo!