Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. marca 2006

Hospodin riekol Abrahámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Tento grécky výraz v Novej zmluve označuje činnosť Ducha Svätého a znamená: Privolaný pomocník, príhovorca, obhajca, radca, utešiteľ. Všetky tieto činnosti Ducha Svätého potrebuje jednotlivec a spoločenstvo veriacich, ak má obstáť v tomto svete uprostred zlého a prevráteného pokolenia. V pokore i teraz s Lutherom vyznávame, že bez pôsobenia Ducha Svätého nemohli by sme správne veriť v Pána Ježiša, ani k Nemu prísť. Bez Ducha Svätého nemohli by sme svedčiť iným ľuďom, že On je aj ich Spasiteľ a Pán. Bez Ducha Svätého nemohli by sme obstáť proti útokom diabla na tomto svete. Dejiny martýrstva kresťanskej cirkvi hovoria o nebojácnych svedkoch, ktorí i za cenu života zostali verní Pánovi Ježišovi. Ich príklad je povzbudením dnes každému, kto sa ocitá zoči voči nepriateľstvu a prenasledovaniu pre meno Pána Ježiša. Vďaka Bohu, že v našej krajine nie je teraz otvorené nepriateľstvo voči veriacim ľuďom, ale skrytého nepriateľstva je dosť v médiách, reklamách, v ponúkanom modernom štýle konzumného života bez Boha. Myslime i dnes na krajiny, kde sú veriaci kresťania braní na zodpovednosť za svoj vzťah k Ježišovi! Modlime sa, aby sme my aj oni zostali verní až do konca života! Len vernosť bude odmenená!