Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. apríla 2006

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Hriech je vzburou proti Bohu, zatieňuje človeku pohľad na všetko dobré, čo Boh pre neho urobil a zveličuje momentálne nedostatky vo svojom živote, za ktoré obviňuje Pána Boha a Jeho služobníkov – cirkev. Izrael zabúda na odchod z Egypta, z domu služby, zabúda na záchranu v Červenom mori, na mannu a vodu na púšti, na oblak čo svieti v noci a tieni vo dne, vidí len to momentálne ťažké a negatívne. Zošklivil sa mu biedny pokrm a myslí na mastné hrnce v Egypte, ktoré v skutočnosti až tak mastné neboli. Takto zmýšľa aj dnes telesný človek. Pre hriech nevidí, akú slobodu dostal v Ježišovi Kristovi a akú zasľúbenú zem má pred sebou – večný život! Odplata za hriech je smrť. Ohnivé hady a smrť mnohých reptajúcich nie je iba trestom hnevajúceho sa Boha, ale aj upozornením ľudí na ich poblúdenie. Je volaním k návratu, k obráteniu, k novej dôvere voči milujúcemu Bohu. Vyznanie poblúdenia, vyznanie ľudu - „zhrešili sme“ je dôležitým krokom k zmene situácie. Usvedčiť hriešnika z jeho omylu nie je v našej moci, ale keď Duch Svätý znepokojí jeho svedomie, ukáže mu jeho hriechy a on v pokore vyzná svoju biedu. Keď sa s ním a za neho modlí niekto z veriacich kresťanov, Pán Boh má z toho radosť a ponúka uzdravenie v kríži Pána Ježiša: „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život“ (Ján 3,14-15). V tom medenom hadovi na púšti nebola magická sila na uzdravenie ľudu. Moc na uzdravenie bola v poslušnosti viery, v pohľade na vyvýšeného hada, tak ako to Pán Boh prikázal. Kríž Pána Ježiša je symbol. V tomto symbole nie je spasenie pre kajúceho hriešnika, ale v osobe Ježiša Krista, v pohľade viery. Prijatie vierou je dielo Božej spásy. Nebolo dané iné meno pod nebom pre ľudí, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia, jedine meno Ježiš. Smieme Ho i dnes prijať v poslušnosti viery! Viera je z počúvania a počúvanie skrze Slovo Kristovo. Vďaka, že i dnes sa toto Slovo zvestuje u nás i po celom svete!