Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. apríla 2006

Len snaživo zachovávajte prikázanie,... aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po Jeho cestách. Sme vo svete, ale nie sme jeho. Nesmieme žiť ako svet. Niekedy si myslíme, že by bolo jednoduchšie byť „vyňatí zo sveta von“, a takto by sa nám uľavilo. V dejinách cirkvi existovali a existujú ľudia, ktorí sa chceli „duchovne izolovať“ od sveta, jeho lákadiel, len aby sa stali viacej svätými. Lenže izolácia je v úplnom rozpore s Ježišovou prosbou: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého“ a tiež s Ježišovým misijným príkazom „choďte a čiňte mi učeníkmi“... Pestovať si svoje kresťanstvo v spoločenstve je určite dôležitá vec, ale má to aj určité riziká, že človek zabudne na svoje poslanie, zabudne na blížnych vo svete. Takto sa stiera naša osobná zodpovednosť za tento svet, ľudí žijúcich v ňom. Nežiť svetu znamená neriadiť sa jeho hodnotami, spôsobmi správania, byť kritický a ostražitý voči jeho ponukám. Aj napriek rôznym nástrahám kresťan však má žiť vo svete pre svojho Pána. To je pole nášho pôsobenia, lebo láska je tá, ktorá nás vyvádza z izolácie a túži sa rozdávať iným. Lenže láska vo svete je veľmi zraniteľná, lebo tam neplatí: „Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“. Skôr naopak vezmi ešte väčší kameň a hoď s ešte väčšou silou. Pán však prosí za nás, za našu vieru, aby zostala pevná, za našu lásku, aby nanovo povstala k životu. Láskou premáhajte svet, láskou sa poráža každé zlo. Toto je cesta posvätenia, inak povedané, oddelenia nášho života pre Boha. Ak Pán zomrel pre tento svet, určite by si neprial, aby sme si pestovali svoje kresťanstvo niekde mimo reality života, sveta. Nech aj v tomto ohľade je pre nás príkladom života vo svete, lebo iba vtedy spoznáme, čo je to za radosť, ktorú dáva Pán, keď aj druhým dáva poznávať zmysel života. Skúsme premýšľať o živote našich zborov, našej mládeži, detí, rôznych spoločenstiev v cirkvi ako žijeme. V izolovanosti, lebo nám to vyhovuje a náš biorytmus nik nenarúša, alebo dýchame láskou tam, kde jej niet a nemáme problém rozdávať aj tomuto svetu.