Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. apríla 2006

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem! Dejiny ľudstva sú jednou veľkou sínusoidou, na ktorej sa striedajú obdobia globalizácie, teda zjednocovania a naopak rozdeľovania a trieštenia ľudských názorov a národností. Aj v Babylone sa ľudia snažili o jednotu a sami dobre vieme ako to katastrofálne dopadlo. Teda nie je jednota ako jednota. Jednota je ovocím spojenia ľudských cieľov, teda vecí, po ktorých túži srdce človeka. Aj Hitler dokázal zjednotiť celé Nemecko, ktoré uverilo jeho víziám o hospodárskej prosperite a predsa vieme, že táto jednota priviedla ľudstvo k najväčším zverstvám v dejinách. V čom spočíva skutočná jednota, o ktorej hovorí Ježiš v dnešnom Slove? Za Ježišovou jednotou stojí iný základ a iný cieľ, ku ktorému chce priviesť ľudí. Za touto jednotou stojí Otec nebeský a jeho láska, ktorá nepôsobí deštrukčne a zničujúco, ktorá nežije na úkor iných, ale práve naopakžije pre iných. Jednota je nám už daná, lebo bol nám daný Duch, ktorý zjednocuje. Teda kresťania nemajú vytvárať novú jednotu. Máme si strážiť a chrániť to, čo sme už dostali skrze Ducha svätého. Ak chceme získať odpoveď na otázku, ktorá jednota je tá správna, vždy sa pozrime na cieľ a zmysel takejto jednoty, k čomu má slúžiť a aké ovocie prináša. Ak to ovocie slúži deštruktívne, tak je len otázkou času, kedy príde rozptýlenie do všetkých končín zeme. Na Turíce Boh zoslal ľuďom Ducha Svätého, skrze ktorého prichádza nová jednota a nové porozumenie medzi ľuďmi. Už nie je viac rozptýlenia, ale je len jednota v Kristovi. A aké je ovocie tohto Ducha? Ľudia z rôznych krajín, charakterov, veku, pohlavia, národností začínajú hovoriť spoločným jazykom, ktorému rozumejú všetci – jazykom lásky Ježiša Krista. Toto je Boží uzdravujúci proces v tomto svete.Stojíme o dar takejto jednoty? Pán Ježiš prosí za nás, aby sme ho prijali.