Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. apríla 2006

Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Nebeské kráľovstvo nebolo stvorené pre taký druh tiel, aké máme my. Pri Druhom príchode Pána Ježiša, budú telá žijúcich kresťanov premenené na oslávené telá, lebo budeme Jemu podobní (1J 3,2). Sigmund Freud, zakladateľ psychiatrie, napísal: „A nakoniec príde bolestivá jazda smrti, pre ktorú sa nenašiel liek a ani sa nenájde.“ Kresťania majú víťazstvo nad smrťou skrze slávne vzkriesenie Pána Ježiša. Odsek končí hymnou vďaky Pánovi, lebo skrze Jeho víťazstvo nad smrťou majú aj veriaci v Pána Ježiša to isté víťazstvo a večný život. Pavol výstižne povzbudzuje veriacich v Korinte: „Buďte pevní vo svojej službe, neklátiví v skúškach a utrpení a rozhojňujúci sa v diele Pánovom, lebo vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ Aký veľký rozdiel je v tomto Pavlovom povzbudení v porovnaní so smutným konštatovaním Freuda!