Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. apríla 2006

Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! Pasenie Božieho stáda je jedna z kľúčových úloh pre cirkev. To, čo svojím veľkým úsilím Veľpastier zhromaždí do jednotlivých ovčincov, je jeho vzácne vlastníctvo. Keď sa raz zjaví, zoberie si svoje stádo k sebe. Dovtedy zveruje starosť o pasenie svojho stáda pozemským pastierom. Je to zodpovedná úloha, pretože Pán si neželá, aby sa Jeho ovečky roztratili, kvôli nezodpovedným pastierom. Keď sa pozeráme na dejiny pasenia Božieho stáda vidíme rôzne formy pasenia. Najrozšírenejší je ten model, ktorý vidíme aj v našej cirkvi. Jeden pastier, ktorému sú zverené stovky ovečiek. Ak sa má jeden pastier starať o 50, 100, 200, 500 oviec je jeho úloha vopred odsúdená na rezignáciu a formalizmus. Príklady správneho pasenia oviec vidíme v Biblii. Pán Ježiš si vyberá 12 učeníkov. Určite mohol ako Boh zvládnuť viac ľudí. Prečo si teda vyberá takú malú skupinu? Zrejme kvôli nim samým. Pán Ježiš chcel, aby medzi nimi vzniklo pevné puto. Svoj cieľ aj dosiahol. Apoštoli naplnení Duchom Božím spolu zakladajú cirkev v Jeruzaleme. Z obsahu listov jednotlivých apoštolov vieme, že rané kresťanské zbory žili učeníckym spôsobom života. Zotrvávali v učení apoštolov, v modlitbách, budovali vzájomné spoločenstvo po domoch, kde sa spolu zdieľali s núdznymi, mali spolu hostiny lásky a žili radostným a vďačným životom. Tvorili osobné, blízke a neformálne spoločenstvo. Tvorili Kristovo telo stretávajúc sa v chráme i po domoch. Každý z nich bol vedený k tomu, aby podľa svojho obdarovania slúžil ostatným. Jeden z úradov, ktorý deleguje Peter vo svojom liste starším zborom bola aj pastierska zodpovednosť. Som presvedčený, že jediný vitálny a fungujúci spôsob pasenia duší v našich zboroch je v malých skupinkách. Pán Ježiš nám to ukazuje vo vzťahu k učeníkom a neskôr aj apoštoli v prvých zboroch. Každý zbor potrebuje „malých pastierov“, ktorí sa osobne, dobrovoľne, nie zo zištných dôvodov, seba dávajúc za príklad, starajú o ľudí v zboroch, aby rástli a mocneli v duchu a v pravde. Modlime sa dnes za všetky formy stretávania sa ľudí v našich zboroch v malých skupinách. Modlime sa za Rodinné spoločenstvá, Modlitebné spoločenstvá, mládežnícke skupinky a biblické skupinky. Ak takúto formu práce v zbore nepoznáte, modlite sa aj za jej založenie.